otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

V Pňovicích proběhne výstava školních pomůcek a zařízení Vesnického muzea Želechovice

20.06.2018 09:25

 

Sbírka školních pomůcek a zařízení Vesnického muzea Želechovice


bude vystavena v Pňovicích

 

Nadšení správci Vesnického muzea Želechovice, tvůrci jeho rozmanitých sbírek
z různých oblastí lidské činnosti, připraví v rámci oslav pňovických
hodů ke shlédnutí konvolut historických předmětů, a to ryze ze školního prostředí.
Rozsáhlá sbírka školních pomůcek a zařízení čítá na 1270 předmětů, a i když,
vzhledem k omezeným výstavním prostorám, nemůže být představena
v celé své jedinečnosti, připraví želechovičtí muzejníci ke shlédnutí
jednak nejstarší část sbírky z konce 19. stol. a
začátku 20. stol., jednak průřez vybaveností škol mezi roky 1945 - 1999 tak,
aby vyvolala vzpomínky na školní léta u co možná nejširší skupiny návštěvníků.  

Veřejnost se tak může těšit například na Loopingovou dráhu na dřevěném podstavci, předchůdkyni oblíbené atrakce nacházející se v zábavních parcích - horské dráhy; Polychord se smyčcem, který řadíme do ranného vývojového stádia klavíru; Galvanometr - Dr. Houdkův-Hervertův přístroj pro měření malých elektrických napětí a proudu; Zvonkohru z plechových kuželů; Magdeburskou polokouli sloužící k demonstraci tlaku okolního
vzduchu; Areometr - hustoměr; Krokvici, což je pomůcka ve tvaru
rovnoramenného trojúhelníka pro vytýčení vodorovného směru - předchůdce vodní
váhy; Skioptikon - prastarou školní
promítačku, v níž byl zdrojem světla lihový kahan; Diapozitivy - skleněné obrázky do skioptikonu s astronomickou a zeměpisnou tématikou z let 1898, s námětem pohádek z let 1918-1938; aj. pomůcky sloužící  mezi léty 1898-1945 na německém Zemském nižším a
komunálním vyšším gymnáziu v Uničově.

Z Obecné školy Želechovice se dochovaly třídní
výkazy
o docházce a prospěchu žactva, inventář
školních pomůcek a zařízení
z první republiky, škamna či klasická břidlicová školní
tabulka
v dřevěném rámu.

Při výstavě nebude opomenuto ani dílo významného severomoravského učitele Josefa
Loutockého, který působil například ve škole v Želechovicích a
Troubelicích, neboť letos si připomínáme 150 let od jeho narození. Josef
Loutocký školní pomůcky nejen při názorném vyučování hojně využíval, ale sám je
i vytvářel. Ke shlédnutí bude jeho nedávno želechovickými muzejníky získaný Náčrt kruhového rozhledu z Bradla z r. 1922 a Cestovní mapa železniční pro země Koruny
české.
Soubor map doplní velkoformátová nástěnná mapa Československa z r. 1926 a obrovitá mapa zemských polokoulí z 50. let
minulého století.

Součástí vystavovaného souboru se stanou též výtvarné
práce
želechovických žáků, které vytvořili v rámci své školní docházky
do České měšťanské školy v Uničově mezi léty 1922-1938 a jejich školní sešity s krasopisnou
úpravou či konvolut prvorepublikových učebnic.
Z působení České obecné školy v Uničově se dochoval skrovný zpěvníček z r. 1920, složený
z českých, moravských a slovenských písní; k podpoře mladé
Československé republiky do něho autor zařadil nejen skladby, jejichž sláva
nikdy nezestárla (Kde domov můj?, Nad Tatrou sa blýska.), ale i horácký a
hanácký tanec.

Druhá část výstavy bude sestávat ze školních pomůcek mladšího stáří (z 50. a 60. let 20. stol.): Fesselův setrvačník, Ruhmkorffův induktor, Van de Graaffův generátor, Heronova parní baňka, ladičky, ampérmetr, mikroskop,
spektroskop, Hoffmanův přístroj, Hartlova optická deska, aerodynamický tunel,
Maxwellovo kolo, nanometr, Leydenské láhve
, aj. Ze žerotínské základní
školy muzejníci vystaví drátěná geometrická tělesa, která sloužila pro výuku stereometrie ve 4. ročníku základní školy, soupravu siloměrů
z r. 1970 a zajímavý plastový rozkladný model koule.
Výuka zrušeného předmětu Dílny bude prezentována souborem školních vrtaček 
v kovových stojanech s ručním pohonem z bohuňovické
základní školy, jejichž stáří je odhadováno na více jak 80 let a vzácným
konvolutem dřevěných dílenských paliček.

Nezastupitelnou roli hrála při výchovně-vzdělávacím procesu didaktická technika, obzvláště pak
technika zachycující, zprostředkující a přenášející zvuk a obraz, která se do
školního prostředí dostávala živelně až ve druhé polovině minulého
století, což bylo spojeno s rozvojem její technické úrovně. Pňovická
hodová výstava obsáhne i tuto nezanedbatelnou část rozvoje českého
socialistického školství, a to například prostřednictvím ve své době
nejmodernější bezdrátové sluchátkové
soupravy
ze ZŠ Žerotín, dále muzejníci vystaví zpětný projektor Meotar BioFyz polské výroby ze ZŠ Bohuňovice se souborem průsvitek, školní gramofon
sloužící žactvu na Gymnáziu Uničov,
kazetový projektor
ze Středního odborného učiliště Uničov, filmový projektor Meoclub
s veškerým příslušenstvím ze Střední průmyslové školy Uničov, automatický
diaprojektor Aspectomat a diaprojektor Medirex ze ZŠ Želechovice aj. Didaktickou techniku doprovodí odborné publikace z let 1958 - 1980 z učitelské knihovny ZŠ Žerotín, ze kterých čerpali pedagogičtí pracovníci v rámci seznamování se s tehdy
pokrokovým technickým vybavením našich škol.

Avizovanou výstavou v obci Pňovice tak budou alespoň částečně předvedeny prostředky,
jejichž hlavní poslání spočívalo v úsilí o zvýšení efektivnosti vyučování,
a které jsou důkazem toho, jak pedagogická teorie i praxe reagovala na
objektivní požadavky doby, vyvolané v obou soustavách problémem, jak
vyrovnat stále narůstající disproporce mezi výtěžky vědy a techniky a potřebou
kvalifikovaných pracovníků i všeobecně vzdělaných lidí, kteří by byli schopni
ve všech oblastech společenské činnosti nejen ovládnout, nýbrž i tvůrčím způsobem
dále rozvíjet nové poznatky. Školní pomůcky a zařízení spravované Vesnickým
muzeem Želechovice jsou svědky složitosti a mnohotvárnosti vyučovacího procesu,
který v minulosti probíhal na našich školách.  

Ing. Ant. Hampl,

správce Vesnického muzea
Želechovice


 

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.